Wie we zijn geworden en waar we voor staan in 2024

De missie van AFS is vandaag de dag nog steeds relevant.
De problemen en uitdagingen die er morgen echt toe doen, zoals bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis, de heropflakkerende spanningen tussen Oost en West, de politieke polarisatie, de toenemende ongelijkheid, de klimaatverandering, de ongebreidelde groei van AI, … het zijn allemaal zaken die we niet in de Lage Landen, laat staan in Vlaanderen of Brussel gaan oplossen.
Om een adequaat antwoord te bieden op de vraagstukken die de wereld van morgen kunnen bedreigen, hebben we domein gerelateerde kennis en expertise nodig maar ook globale competenties. 

Als we een betere toekomst willen voor onze planeet, moeten we ons focussen op wat ons bindt en overstijgen wat ons verdeelt. Samen een positieve impact genereren voor onze planeet en haar bewoners, gebeurt alleen als we samen actie ondernemen. AFS kan hierbij een belangrijke rol vervullen door interculturele leerkansen te geven aan jongeren, gezinnen, leerkrachten en trainers. Zo helpen we mensen van diverse achtergronden en leeftijden om de kennis, vaardigheden en het begrip te ontwikkelen die vandaag nodig zijn om te groeien naar een meer vreedzame en duurzame wereld.

De AFS Future Strategy 2017-2023

We moeten naast kennis en expertise ook de daadkracht ontwikkelen die ervoor zorgt dat elk succesvol intercultureel debat resulteert in concrete acties richting een meer rechtvaardige en vredevolle wereld.

AFS legt daarom in de 21ste eeuw steeds meer de nadruk op de maatschappelijke component van een individuele ervaring en heeft vandaag naast haar sterke internationale programma’s tal van nieuwe manieren om wereldburgers op te leiden, te motiveren en te activeren.  
Het ‘#AFSEffect’ gaat in eerste instantie over bewust impact creëren en daartoe de juiste competenties ontwikkelen.
Daarom zette AFS in 2017 ‘Impact’ en ‘Actief Wereldburgerschap’ centraal in haar nieuwe strategisch plan.
De doelen en missie van AFS werden daar als volgt omschreven.

AFS trok dus meer dan ooit de kaart van de ‘Educatieve Organisatie’ die haar impactdoelen op 4 manieren tracht te realiseren: 1) Via interculturele en internationale programma’s voor jongeren en gezinnen 2) Via educatieve producten en diensten 3) Via boeiend en verrijkend vrijwilligerswerk 4) Door te lobbyen voor een regelgeving die onze acties en missie optimaal ondersteunt.

Het AFS Active Global Citizenship Framework

In 2023 werd er een nieuwe definitie opgesteld van wat een ‘actieve wereldburger’ dan wel is. Dit concept staat nu in het centrum van onze educatieve werking.

Actieve wereldburgers zijn volgens AFS mensen die bewust, empathisch en ethisch correct handelen. Die het leven zo leven en hun keuzes zo maken dat zij bijdragen aan een betere wereld voor iedereen.

Een actieve wereldburger worden, is een levenslange reis die engagement en zelfs soms inspanning vereist. Als we spreken over ‘actief burgerschap’ focussen we op 4 dimensies. Dit zijn de 4 domeinen waarbinnen we bepaalde competenties willen ontwikkelen. 

 1. Een actieve rol spelen in onze superdiverse wereld
 2. De wereld buiten je eigen comfortzone kritisch observeren
 3. Verbinding maken met anderen ondanks onderlinge verschillen
 4. Zich inzetten voor het welzijn van iedereen

Hoe AFS deze actieve wereldburgers dan vormt en ondersteunt, werd recent uitgeschreven in de AFS Theory of Change. Die stelt dat AFS via haar eigen educatief model mensen helpt om zich te ontwikkelen tot actieve wereldburgers.

Aangezien AFS zich, om maatschappelijk relevant te blijven, moet aanpassen aan veranderende dynamieken en evoluties zowel dichtbij in de eigen samenleving als op wereldvlak, werden aan de missie twee woorden toegevoegd: ‘EQUITABLE’ (gelijkwaardig) en ‘SUSTAINABLE’ (duurzaam). Gegeven het dekolonisatiedebat, en gezien de opwarming van de aarde en de crisis waarin onze natuur en biodiversiteit zich bevinden, zijn dit zeker geen overbodige termen als we onze missie vandaag de dag relevant willen houden.

AFS internationale strategie 2024 – 2028

De komende 4 jaren (2024-2028) willen we ons prioritair richten op:

 1. Het verhogen van onze toegankelijkheid en diversiteit door meer beursprogramma’s en gesubsidieerde programma’s.
 2. Het sterker uitbouwen van structurele en duurzame relaties met scholen en onderwijsinstellingen.
 3. Ruimte creëren voor boeiend en leerrijk vrijwilligerswerk en bij de impact die zij willen creëren.
 4. Gezinnen de kans geven op kwalitatief hoogstaande internationale ervaringen en interculturele leerkansen.
Onze ambitie tegen 2028 klinkt dan ook als volgt:
 • We verwachten dat in 2028 meer dan de helft van alle AFS-deelnemers een beurs zal ontvangen of met een gesubsidieerd programma op uitwisseling gaat.
 • We onderhouden duurzame en geformaliseerde relaties met scholen en docenten. We worden erkend als educatieve partner van het onderwijs daar waar het over internationalisering, actief burgerschap of global comptence educatie gaat.
 • We werken met een vrijwilligersbasis die niet alleen groter is, maar ook actiever betrokken en beter uitgerust. We geven onze vrijwilligers alle kansen om als actief burger impact te creëren.
 • Meer gezinnen treden toe tot de AFS-gemeenschap door een jongere te senden of te hosten en nadien als vrijwilliger of alumni betrokken te blijven bij AFS.

We hopen op uw enthousiasme, nieuwsgierigheid, tijd, energie, netwerk, financiële steun of expertise om zo alvast de komende 75 jaar succesvol in te gaan.