Wij willen erop wijzen dat AFS géén bevoegdheid heeft over de procedures voor de kinderbijslag. De informatie en formulieren die je hieronder vindt, dienen ter ondersteuning van je  aanvraag. De procedures die beschreven staan zijn algemene richtlijnen. Het kan altijd dat je uitbetaler van het groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds) een andere procedure volgt. Bij twijfel neem je dus best meteen contact op met jouw uitbetaler van het groeipakket.

Groeipakket tijdens het middelbaar

Beste ouder(s),

Je zoon of dochter vertrekt binnenkort naar het buitenland en zal daar een jaar in een gastfamilie verblijven en school lopen. Je kan tijdens de uitwisseling het kindergeld behouden. Daarvoor moeten wel enkele documenten in orde gebracht worden.

Mochten op het moment van je aanvraag de procedures veranderd zijn ten opzichte van onze informatie, dan dragen wij daar geen enkele verantwoordelijkheid voor. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders en de deelnemer om deze documenten in orde te brengen voor de uitbetaler van het groeipakket. Het staat jullie uiteraard vrij om dit op een andere manier te doen dan wij voorstellen.

Opgelet:
Het is mogelijk dat de uitbetalingen tijdelijk opgeschort worden tot wanneer de uitbetaler de ingevulde documenten krijgt. Zodra alle formaliteiten zijn afgehandeld wordt het gemiste bedrag met terugwerkende kracht uitbetaald.

Indien je nog vragen hebt over het groeipakket, neem je best contact op met je eigen uitbetaler. Voor meer algemene informatie kun je ook altijd contact opnemen met FONS – Vlaamse Uitbetaler Groeipakket (078 79 00 07 – www.fons.be).

Je hoeft niets te ondernemen indien:

  • Je zoon/dochter in een Belgische school blijft ingeschreven.

Wat als je zoon/dochter voor het einde van het Belgische schooljaar terugkeert naar België? (Klik hier)

Groeipakket na het middelbaar

Beste jongere,

Je kan het recht op gezinsbijslagen behouden tot maximaal de leeftijd van 25 jaar. Tot de maand waarin je 18 jaar wordt, is er geen bijkomende voorwaarde betreffende de studies of tewerkstellingen.

Vanaf 18 jaar (of 21 jaar indien je een specifieke ondersteuningsbehoefte hebt) dien je wel te voldoen aan voorwaarden. Op basis van rechtgevende studies in het hoger of niet hoger onderwijs kunnen de gezinsbijslagen verder toegekend worden. 

Dit is van toepassing op studenten die na het middelbaar een middelbaarprogramma, universiteitsprogramma of een combinatieprogramma (middelbaar – universiteit) volgen. Studenten die na het middelbaar een combinatieprogramma volgen van middelbaar en vrijwilligerswerk, komen enkel voor het deel middelbaar in aanmerking.

Wanneer je niet verder studeert, de studies onderbreekt of bent afgestudeerd, kunnen de gezinsbijslagen ook verder betaald worden waarbij je wordt beschouwd als ‘schoolverlater’. Het krediet van deze schoolverlater bedraagt 12 maanden en kan eventueel gespreid worden over verschillende periodes, bijvoorbeeld wanneer je de studies tijdelijk onderbreekt voor minder dan 12 maanden. 

Studenten die vrijwilligerswerk in het buitenland doen, vallen onder deze regeling. Doe je een combinatieprogramma waarbij je middelbare of universitaire studies combineert met vrijwilligerswerk, dan valt het deel van vrijwilligerswerk onder deze regeling. Voor die periode val je dus onder de term ‘schoolverlater’.

Wanneer je een stage volgt, kan er als leerling of student ook verder recht zijn op de gezinsbijslagen, op voorwaarde dat de stage kadert in het volgen van een opleiding en noodzakelijk is voor het behalen van het diploma. 

Jongeren die tijdens de 12 maanden als schoolverlater vrijwilligerswerk verrichten worden vrijgesteld van de voorwaarde opgevoed te worden of lessen te volgen in België (voorwaarde artikel 8, §3 Decreet Groei pakket), op voorwaarde dat ze een attest kunnen voorleggen van de betrokken vrijwilligersorganisatie, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Let op: Het is wel belangrijk dat je de officiële woonplaats in Vlaanderen houdt om te voldoen aan de voorwaarden van het Groeipakket (artikel 8, §1 Decreet Groeipakket). Enkel wanneer je binnen de EER of Zwitserland verblijft zal de woonplaats niet relevant zijn, aangezien er dan rekening gehouden moet worden met de Europese Verordeningen en het bijhorend vrij verkeer van personen. 

Wanneer je in een land verblijft waar België een bilateraal akkoord mee heeft, zal de woonplaatsvereiste ook niet van toepassing zijn op voorwaarde dat de gezinsbijslagen opgenomen zijn in de materiële werkingssfeer van het akkoord én het akkoord voorziet in een vrijstelling van de woonplaat voorwaarde (v.b. art 4.2. in de Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika).

Op de volgende website vind je alle info over het groeipakket en meer: www.kamiel.info. Ook bij FONS, de Vlaamse overheidsdienst die het groeipakket uitbetaalt, kan je terecht voor verdere info (078 79 00 07 – www.fons.be). We raden je aan om ook contact op te nemen met je uitbetaler van het groeipakket (voormalig kinderbijslagfonds).

Procedure voor de aanvraag van behoud groeipakket

Op uitwisseling naar een bestemming binnen/buiten de Europese Economische Ruimte en groeipakket behouden? Volg dan de onderstaande procedures: